ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന കണ്ണ്യാട്ടുനിരപ്പ് പള്ളി

സെന്റ് ജോൺസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളി…

പരി.പരുമല തിരുമേനിയുടെ അത്ഭുതപ്രവർത്തികളിൽ ഒന്ന്

”തിരുമേനിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ ചെന്നപ്പോൾ…

സ്ത്രീ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ….

പ്രളയത്തിന്റെ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുൻപേ ശബരിമലയിലെ…