സര്‍ ആര്‍തര്‍ കോനന്‍ ഡോയല്‍

ലോകജനത ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആരാധിച്ച സാഹിത്യകാരന്മാരിലൊരാളായിരുന്നു…

ഏക സത്യ – ദൈവം! ഏക രക്ഷകൻ പരിശുദ്ധ ഡിങ്ക ഭഗവാൻ!

കാമപൂർത്തിക്കുവേണ്ടി പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളേ ബലാൽസംഗം ചെയ്തപ്പോൾ…….…